دوشنبه 25 آذر 1398

نمودار سازمانی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/18 10:19 ویرایش : ‎1395/10/13 10:54 بازدید: 2384

نمودار سازمانی

مدیر کل

معاون

کارشناس مسئول هماهنگی سرمایه گذاری

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

کارشناس مسئول امور تولید و اشتغال

کارشناس تولید واشتغال بخش صنعت و معدن

کارشناس تولید واشتغال بخش کشاورزی و خدمات

 

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی